Invited speakers   home


 

Ya-Ping Chiu (National Taiwan Normal University)

Ying-Hao Eddie Chu (National Chiao Tung University)

Chao-Hung Du (Tamkang University)

Shuji Hasegawa (University of Tokyo)

Di-Jing Huang (NSRRC)

Kyoko Ishizaka (University of Tokyo)

Ying-Jer Kao (National Taiwan University)

Takuro Katsufuji (Waseda University)

Changyoung Kim (Seoul National University)

Jun Sung Kim (POSTECH) 

Kee-Hoon Kim (Seoul National University)

Tsuyoshi Kimura (Osaka University)

Kentaro Kitagawa (University of Tokyo)

Minn-Tsong Lin (National Taiwan University)

Se-Jung Oh (Seoul National University)

Jaehoon Park (POSTECH)

Je-Geun Park (Seoul National University)

Kwon Park (KIAS)

Way-Faung Pong (Tamkang University)

Shik Shin (University of Tokyo)

Hide Takagi (University of Tokyo)

Hiroki Wadati (University of Tokyo)

Jaejun Yu (Seoul National University)